Landbrukstenester Nordfjord

Opplæring maskiner og utstyr 

Ei god og grundig opplæring skapar grunnlaget for avløysaren sitt vidare arbeid. Samtidig er det ein vesentleg faktor for å redusere risikoen for uønska hendingar og avvik. Opplæringa er teoretisk og praktisk og skal gjennomførast innan følgjande områder: 

1. Betjening, bruksegenskapar og bruksområde
2. Vedlikehald og kontroll
3. Viktige faremoment. Krav til sikker bruk og betjening og aktuelle forskrifter. 

Samtlege avløysarar skal ha opplæring og levere attest på at dette er gjennomført til Landbrukstenester Nordfjord.
Attest for dokumentert opplæring finn du her:
Opplæringsattest