Landbrukstenester Nordfjord

Om Landbrukstenester Nordfjord

Uavhengig av kva del av landet ein bur i, skal bøndne føle seg trygge på at dei får det same tilbodet. Landbrukstenester Nordfjord arbeider for å sikre den norske bonden sin etterspurnad etter kvalifisert arbeidskraft til ei kvar tid. Det vere seg ferie og fritid, hjelp ved sjukdom og ikkje minst i krisesituasjonar. Vi ufører ei teneste for den norske bonden, men òg på oppdrag frå avtalepartane i landbruket. Det medfører eit ansvar for kvalitet i alle ledd. Vår hovedoppgåve er nettopp det – å arbeide for å tilby bøndene tenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft. Vi har som mål å «levere på oppdraget». Det innebærer eit fokus på fagleg kvalifiserte tilsette som blir oppmodna til både kurs og etterutdanning.

 

Kva kan vi tilby våre medlemmar ? 

 • Dekker kunden sin etterspurnad etter kvalifisert arbeidskraft.
 • Landbruksvikar. 100% beredskap ved akutt sjukdom og kriser.
 • Godt HMS arbeid ilag med oppdragsgjevar, definert gjennom oppdragsgjevaravtalen.
 • Sikre at lovpålagte krav blir oppfulgt.
 • Avløysing ferie og fritid.
 • Sjukdomsavløysing og avløysing ved svangerskap og fødsel.
 • Jobbe for å prioritere velferdsordningane ved å sikre rekruttering og for å ha eit landbruk over heile landet.
 • Sikre at bonden får informasjon om reglar og rettighetar i velferdsordningane.
 • Lønn- og personalarbeid med tilhøyrande rapporteringar.
 • Kontaktledd mellom bonde og avløysar.
 • Lokalkunnskap.
 • Gode forsikringsordningar
  Avløysaren blir automatisk forsikra.
  Ansvarsforsikringa vi tilbyr er meir komplett enn standar ansvarsforsikring som forsikringsselskapa tilbyr.
  Utvida yrkesskadeforsikring. Er utvida til å gjelde når ein reiser til og frå arbeid, samt gir erstatning ved invaliditetsgrad frå 1 – 100%.
  Medlemspris på forsikringar som helseforsikring, reiseforsikring, fritidsforsikring, styreansvarforsikring, formuetapsforsikring, kriminalitetsforsikring
  og konsernbilforsikring.