Landbrukstenester Nordfjord

Arbeidsmiljølova – Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 

Arbeidsmiljølova er den grunnleggjande lova for arbeidslivet i Norge og gjeld for alle arbeidsforhold. Du finn lova her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62